SEYYİDÜL İSTİĞFAR

Ahmed Hulûsi

Allâhümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy, ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûu leke binı’metike aleyye, ve ebûu bizenbiy, fağfirliy zünûbî, feinnehu lâ yağfirüzzünûbe illâ ente birahmetike yâ erhamerrâhımiyn.

Anlamı:

ALLÂH’ım! Rabbim sensin, Tanrı yoktur. Yanlız sen varsın, beni sen yarattın, şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahdü vaad üzere sâbitim. (Allâh’ım) işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım, bana ihsan buyurduğun nimetini Zât-ı Ulûhiyetine itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Binâenaleyh günahlarımı bağışla. Çünkü “Rahmet”inle günahları bağışlamak sana aittir yâ erhamerrahımiyn!..

Bilgi:

Muhammed Mustafa (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bu Seyyîdül İstiğfar’ı kim inanarak ve idrak ederek, karşılığını Allâh’tan bekleyerek, gündüz okursa ve gece olmadan önce ölürse cennete gider… Ve gene, kim gece okur da, sabah olmadan evvel ölürse o da cennet ehlinden olur.”

Böyle bir değer elimize verilmişken, bunun kadri kıymetini bilmezsek, elbette başımıza geleceklere katlanmaktan başka bir şey kalmaz geride…

 

Allâhümme lekel hamdu lâ ilâhe illâ ente rabbî ve ene abdûke âmentü bike muhlisan leke fiydiynî inniy esbahtü (emseytü) alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü etûbü ileyke min seyyii amelî ve estağfirüke bizunûbilletiy lâ yağfirühâ illâ ente.

Anlamı:

Allâh’ım!… Hamd sana aittir… İlâh (tapınılacak tanrı; gayrı bir vücud; yaratan ve tanınan ikinci bir varlık) yok ancak sen!… Rabbimsin (benden açığa çıkanları sen açığa çıkartıyorsun, senin Esmâ’nın açığa çıkışıyım) ve ben senin kulunum (açığa çıkartmayı dilediğin özelliklerini açığa çıkartmaktayım)… Böylece iman ettim sana… Dinimi (yaşantımı, dünyamı) sana hâlis kıldım… Gücüm yettiği kadar (fıtratımdaki) ahdin ve (Rasûlün ile olan) vaadin üzere sabahladım (veya akşamladım)… Kötü (nefsanî) amelimden sana tevbe ediyorum, günahlarımı mağfiret etmeni (birimsellik özelliklerimi nûrun ile örtmeni) diliyorum… Zira onları senden başka mağfiret eden (tecellisi ile örtüp geçersiz kılan) yoktur!

Bilgi:

“Vallâhi de billâhi de, her kim bu istiğfarı sabah akşam üçer kere okursa, o mutlaka cennete girer.”

Bu işaretiyle bizi uyaran Rasûlullâh AleyhisSelâm, dikkat buyrula ki sözüne büyük bir yeminle başlıyor.

İşte bu yüzden, “Seyyîdül İstiğfar”dan sonra ikinci sırada hemen bu istiğfara yer verdik… Sabah-akşam üçer kere okusak ne kaybımız olur ki? Ya kazancımız!..

Rabbi inniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyra, ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirliy mağfireten min indike, verhamniy, inneke entel Ğafûrur Rahıym.

Anlamı:

Rabbim, nefsime büyük zulümde bulundum (nefsimin hakikatinin hakkını veremedim), bu suçumu da senden gayrı bağışlayacak yoktur. İndînden gelen bir bağışlayıcılıkla beni bağışla, merhamet et, şüphesiz ki sen bağışlayıcı ve Rahıym’sin.

Bilgi:

Hazreti Ebu Bekir Sıddîk (Allâh razı olsun ondan) sordu Rasûl AleyhisSelâm’a:

“Yâ Rasûlullâh, namazdan çıkmadan evvel ne okuyayım?” Namazlarda, selâm vermeden evvel okuması için Efendimiz Rasûlullâh AleyhisSelâm da Hazreti Sıddîk’a bu istiğfarı öğretti.

Hazreti Sıddîk da namazlarda selâm vermeden önce bu duayı okurdu…

“Ebu Bekir’in imanı terazinin bir kefesine, bütün müminlerin imanı da terazinin öbür kefesine konsa; Ebu Bekir’in imanı ağır basar.” buyuran Rasûlullâh (s.a.v.)’in öğrettiği bu istiğfardaki incelik nedir acaba?

Bu istiğfarda geçen “min indike” yani “indînden” hitabı işin “sır” noktasını meydana getirmektedir…

Tasavvufta, “mâiyet sırrı” denilen hususa işaret eden “ind” tâbiri Türkçe’ye “katından” diye çevrilmektedir ki, bu asla yeterli olmayıp; bilakis konunun inceliğini örtmektedir.

Zâhir vardır, bâtın vardır, Ledünn vardır…

Ledünn kelimesiyle işaret edilen her şey, o kişinin Zâtından açığa çıkan Allâh’ın kudretine işaret eder ki; buna şöyle de diyebiliriz… Hikmet sisteminde açığa çıkan kudret sırrı!..

“Dünya” hikmet yurdudur. Her şey bir sebeple, bir vesile ile oluşur. “Âhiret” denilen ölüm ötesi yaşam ise kudret yurdudur; orada hikmet kuralları dünya fizik kanunları geçerli olmaz…

İşte mukarreblere dünyada ikram kabilinden gelen “Ledünn” nimeti ile kudret sırları seyredilir.

İstiğfarda da bağışlamanın Allâh indînden talep edilmesi demek; beşerî kusurların örtülerek, hakikat nûrlarının “nefs”inde ortaya çıkmasını talep etmek demektir. Kalem, bundan ötesini satırlara dökmeye yetmiyor. Bağışlayın. Elbette ârif olan anlayacaktır işaretimizi…

Allâhümmağfirliy hatıy’etiy ve cehliy ve israfiy fiy emri; ve ma ente â’lemu bihî minniy… Allâhümmağfirliy hezliy ve ciddiy ve hataiy ve amdiy ve küllü zâlike indiy.

Anlamı:

Allâh’ım, hatalarımı, cehaletimi, emrinde haddi aşmamı bağışla ve benden daha iyi bildiğin hatalarımı da. Allâh’ım, lâtifeyle yaptığımı, ciddi olarak yaptığımı, bilmeyerek veya kasten yaptığım yanlış hareketlerimi de bağışla. İtiraf ediyorum ki bunların hepsi de bende mevcut!

Konunun derinliklerini bir yana bırakırsak, en azından, sınırlı ve kusurlu varlıklar olarak, “halifetullâh”olmaya yakışmayan davranışlar içindeyiz… Ve en tabii yaşantımız içinde dahi, yani yukarıda sayılan hâllerde dahi, hakikatimizin hakkını edâ edememek yüzünden nefsimize zulmetmekteyiz. Ve unutmayalım ki, sadece Dünya’da birtakım çalışmalar yaparak ölüm ötesi sonsuz yaşamın sonsuz güzelliklerini elde etme imkânına sahip olabileceğiz.

Öyleyse, elden geldiğince, Dünya’da bırakıp gideceğimiz ve bir daha hiç aklımıza gelmeyecek şeyler için tüm beynimizi harcayacağımıza, hâllerimizin ardına geçip, öze yönelelim; ve noksanlarımızı idrak edelim.

 

Estağfirullâhelleziy lâ ilâhe illâ Hû, el Hayyul Kayyûmmu ve etûbu ileyh.

Anlamı:

Bağışlanma diliyorum. Allâh’tan ki, tanrı yoktur, Hayy ve Kayyum olan sadece O vardır. Tövbem O’nadır!

Bilgi:

Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kim, ‘Tanrı yoktur Hayy ve Kayyum olan O vardır. Bağışlanmayı Allâh’tan dilerim, tövbem O’nadır…’ derse, savaştan kaçmış bile olsa günahları bağışlanır.”

Burada çok önemli olan husus ikidir. İstiğfarda “İsm-i Â’zâm” kullanılması ve bu tür istiğfarın büyük günahları dahi affettireceği.

Dualarda “İsm-i Â’zâm” kullanılmasının hikmetini, “İSM-İ Â’ZÂM” bahsinde nasip olduğu kadar anlatmaya çalışacağım.

Savaştan kaçma olayının dahi bu şekildeki istiğfarla affedilmesi olayına gelince…

Savaştan kaçma, Hazreti Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın bildirdiği üzere yedi büyük günahtan birisidir.

Buyuruyor ki Rasûlullâh: “Helâk eden yedi şeyden sakının…”

Soruluyor nedir onlar, diye:

“Allâh’a şirk koşmak;

Allâh’ın haram kıldığı insanı öldürmek;

BÜYÜ ve sihir yapmak;

Faiz yemek;

Yetim malı yemek;

Savaştan kaçmak;

İffetli kadına zina iftirası atmak.”

Açıklaması yapılıyor Efendimiz’den…

Görülüyor ki, büyük günahlardan bağışlanma dahi söz konusudur. Ve bağışlanmak için; hristiyanların günah çıkartmak için papazlara muhtaç oluşu gibi bir muhtaciyet gerekmeden; sadece Allâh’ın “Azamet ve Kibriyâ”sına yönelip, kusurunu, suçunu itiraf ile O’ndan bağışlanma niyaz etmek yeterli olmaktadır.

Öyleyse, ne kadar büyük suç işlemiş olursak olalım, asla umutsuz olmayalım ve Allâh’a yönelip tövbe etmeyi ertelemeyelim!

Allâhummağfirliy zenbiy küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve âhırehu ve alâniyetehu ve sırrahu!..

Anlamı:

Allâh’ım, günahlarımın hepsini, eskilerini, yenilerini, küçüğünü, büyüğünü, açıktan yaptıklarımı, kafamdan geçirdiklerimi mağfiret et (bağışla).

Bilgi:

Rasûlullâh (s.a.v.)’in en sık okuduğu istiğfarlardan biridir bu yazmış olduğum…

İstiğfar yapılırken, ne derece geniş kapsamlı tutulmasına örnek olması yönünden son derece dikkat çekicidir… Daha önce de belirttiğim gibi, bu duaları sadece papağan gibi tekrar etmekten kesinlikle kaçınmalı; Hazreti Rasûlü Ekrem’in neye, ne şekilde bir yaklaşım içinde olduğuna; hangi hususlara nasıl önem verdiğine azami dikkat göstermeliyiz.

Bu istiğfarın, namazlarda selâm vermeden önce okunmasında da büyük yarar görmekteyiz.