ÖYLE BİR “TEK” Kİ…

Ahmed Hulûsi

Gelelim “TEK”i çok iyi kavramaya…

Esasen bugüne kadar çeşitli yönleriyle “TEK”lik olayını anlatmaya çalıştık.

“TEKlik yani Allâh’ın Vahdâniyeti!..

Çokluktan Tek’liğe, bireysel şuurdan mutlak İLME yöneldiğimiz sürece, meselenin içyüzünü anlamamıza imkân yoktur. Sayısız kollar ve teferruat içinde boğulur ve esası kaybederiz.

“TEKliği anlamanın yegâne yolu; kendimizi, şuurumuzu Tek’lik noktasında bulup, yoğunlaştırıp; o boyuttan, çokluğa bakmak!.. Ancak bu suretle konunun aslını hakikatini anlayabilmek, kavrayabilmek, hissedebilmek mümkün olur!..

“Allâh, sonsuz ve sınırsız TEK’tir.”

Demiştik, daha önceki açıklamalarımızda; ve bunun izahını yapmıştık.

Bu, sonsuz ve sınırsız Tek, bize GÖRE olan “Ezel”de ve “Ebed”de de aynen böyledir!..

Varlığında hiçbir değişim, değişiklik söz konusu değildir!..

İş bu sebepledir ki, bizim olup bittiğini gördüğümüz, düşündüğümüz, tahayyül ettiğimiz, hissettiğimiz her şey, insanların, cinlerin ya da meleklerin varlığını düşündüğü ve tahayyül ettiği veya bilebildiği istisnasız her şey; sadece O’nun ilminde mevcuttur. Esmâsının eseri olarak mevcuttur!..

“İlminde” derken, O’nun -eğer tâbiri câizse bunu anlatmak için söylüyorum- “Hayalinde var ettiği ve düşündüğü şeylerdir.”

Bunların gerçekte, “ALLÂH” varlığı dışında bilfiil varlığı asla ve asla olmamıştır!..

Yüce Zât’ın, var kabul edişi neticesinde, bu varlık âlemi “yok”tan meydana gelmiştir; “yok” olarak vardır ve aslına dönecektir!..

Bunu böylece anlamadığımız sürece, TEK’liğin ne olduğunu kavrayabilmemiz asla mümkün değildir!..

Hangi mânâ ve vasıfla, O Zât’ı vasıflandırırsak, O Zât, zâtı itibarıyla o vasıflandırmadan ötedir; O, tanımlama ile kayıt altına girmekten berîdir!..

Ancak, o tanımlama da yine O’na aittir!..

Burayı çok iyi anlamak lazım…

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.