“GAYRI”DAN MÜNEZZEHTİR!

Ahmed Hulûsi

“-Yâ Gavs-ı Â`zâm, Allah, gayrından münezzeh, Allah`a yakındır!..”

Burada anlatılmak istenilen mânâ şudur:

Allah, kendisinden gayrı bir varlığın mevcûdiyetinin düşünülmesinden münezzehtir!.. Yani, O`ndan gayrının varlığının düşünülmesi muhaldir!.. O, bu münezzehiyeti dolayısıyla, ayrı bir varlık anlamına gelen tüm anlamlardan berîdir, ötedir. Ancak bu berîlik, ötelik mekânsal veya boyutsal değil, anlam olaraktır.

Kısacası, “Allah“, kendisinden ayrıca bir varlığın sözkonusu olması anlamından beridir!..Ve Allah, ancak kendisine yakındır. Yani şayet bir yakınlık mefhumu, ona yakın olma kavramı düşünülecekse, ancak kendisinin kendisine olan yakınlığından sözedilebilir. Çünki varlığından ve vücudundan sözedilebilecek yegâne var olan kendisidir