Farz

 • Kur`ân-ı Kerim, insanların üzerine farz kılınan; yani onların uymak zorunda oldukları; uymamaları halinde büyük zarar görecekleri 54 çok önemli kuraldan sözeder ki, bunların ilk dördü “namaz, oruç, hac ve zekât“tır!. Bunların ötesinde gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, içki içmemek, kumar oynamamak, zinâ yapmamak, hırsızlık yapmamak, yetim hakkı yememek; ve bu gibi bir çok uygulamakla zorunlu olduğumuz öneri mevcuttur.. Toplam 54 olan bu önerilerin tümü de İslâm`ın şartları arasındadır..
 • Farz diye bildiğimiz ibadetler dahi tekliftir. Teklif olduğu için de zorlamaya yer yoktur.
 • Farz olan ibadetlerin ne ve neden olduğunu da “İSLÂMIN TEMEL ESASLARI” isimli kitabımda yazdım. Bunların hikmetlerini öğrenmek isteyenler bu kitabı okuyabilirler.
 • Farzları yerine getirmekle değil, fazladan yapılan nâfilelerle kişi yakîn elde edebilir. “Tefekkür”, ALLAH’a yakînin ilk basmağıdır.
 • Farz kılınanları ne gerekçe ile olursa olsun aslâ terketmeyiniz!..
 • Ebû Hureyre radıya’llâhu anh şöyle nakletti:
 • Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem’den şöyle işittim:

  -“Kıyâmet gününde kulun fiîllerinden hesap vereceği ilk şey namazdır!.. Eğer tam ve sahih olursa kurtulur ve gayesine ulaşır. Eğer bozuksa mahrum olur, hüsrana düşer!.. Şayet farzlardan eksikleri var ise. Rabbi tebâreke ve teâlâ

  -“Bakın, kulumun nâfileleri var mı?..” der.

  Farzlardan eksik kalanı böylece tamamlanır.

  Ve sonra sâir ameli bu minvâl üzere olur.” (Tırmizî)

  Bu hadîs-i şerîf esasen sünnet mi kılmalı-kaza mı kılmalı tartışmalarını kökünden kesip atan çözümü bildirmektedir.

 • Farz varken, sünnetle kendini aldatma!… Depremzedeler varken, paranı UMRE’ye harcaman vebâldir!.
 • 5 şart insanlar imtihan olsun diye keyfî olarak konmuş 5 ayrı fiil türü müdür? Yoksa bunlar bir takım fizik şimik zorunlu sebeplere mi dayanmaktadır?..
 • İnsan kelimesiyle kastedilen varlık, bilindiği üzere, az çok düşünen ve bu düşüncelerine göre bir takım fiilleri ortaya koyan bir varlıktır. Dolayısıyla ondan bir takım şeyler yapması istenecek ise, o şeyleri yapmasının sebebi de ona izah edilmelidir ki; o şeylere aklı yatsın ve gereğini tatbik etsin. İnsanın hiç bilgisinin olmadığı bir konuya ilişkin bir fiil ortaya koyması düşünülemez. Önce bilgi, sonra da o bilginin değerlendirilmesi düzeyine göre fiil!..

  İslâm`ın 5 farzının yerine getirilmesi için Hazreti Muhammed Aleyhi`s-selâm bize özetle ve meâlen şunları söylüyor:

  «Dünya içindekilerle birlikte kıyâmette cehenneme atılacaktır!.. Siz ise ölümü tadacak ve ölüm ile birlikte yok olmayarak, ebedî bir şekilde yaşamınıza devam edeceksiniz!.. Öldükten sonra bir daha dünyaya geri gelmeniz de sözkonusu değildir!..

  Şayet gerekli bildirimleri nazarı dikkate alıp, ölümötesi ebedî yaşama kendinizi hazırlarsanız, Allah`ın rahmeti ile cennete ulaşırsınız. Şayet şu dünya hayatı sırasında ölümötesi yaşama hazırlanmaz da; zamanınızı tümüyle bu dünyada bırakacağınız şeyler için harcarsanız, bu takdirde âkıbetiniz dünya ile beraber cehenneme gitmektir!.. Cehennemlik olursanız ebedî olarak orada kalır ve bir daha asla oradan çıkamazsınız. Cennete gidenler için de bir daha cehenneme gitme korkusu yoktur. Allah`ın bu uyarısını dikkate almayıp, sadece dünya için yaşayanlar yarın mutlaka pişman olacaklardır; ama ne var ki iş işten geçmiştir!..

  Ölenler için dünyaya bir daha geri gelmek ve yapmadıklarını telâfi etmek kesinlikle olanak dışıdır!..

  Ayrıca, ölümötesi yaşama ancak ve sadece dünyada iken hazırlanmak mümkündür. Ölüm tadıldıktan sonra yapılacak hiç bir iş kalmaz. Öyle ise Allah`a ve bu gerçeğe iman et!»

NiSA 4-24 Malik olduğunuz (cariyeler) müstesna, evli kadınlar haram kılınmıştır. (Bunlar) üzerinize Allah`ın yazısıdır (farzıdır)… Bütün bunların dışında kalanları, “sifah”tan (zinadan) kaçınarak namuslu yaşamanız için, mallarınızdan sarf ederek (nikahlamanız) size helal kılındı. Nikahlanarak beraber olduğunuz kadınlara mehrlerini tamamıyla verin. Bundan başkaca karşılıklı anlaşarak daha fazlasını vermenizde de sakınca yoktur. Muhakkak ki Allah Alim`dir, Hakim`dir.

TEVBE 9-60 Sadakalar Allah`tan bir farz olarak; ancak yoksullar, düşkünler, sadaka işleri ile ilgili çalışanlar, islam`a yönlendirilmek istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda (harcama) ve yolcular içindir… Allah Alim`dir, Hakim`dir.

NAHL 16-124 Es-Sebt (Cumartesi Günü kutsallığı), sadece onda ayrılığa düşmüş kimseler (israiloğulları) üzerine (farz) kılındı… Muhakkak ki Rabbin, kıyamet günü, ihtilaf ettikleri şey hakkında onlar arasında elbette hüküm verecektir.

KASAS 28-85 Kuran`ı (Hakikat bilgisi ve Sünnetullah`a uymayı) sana farz kılan, şüphesiz ki seni nihai hedefine de ulaştıracaktır! De ki: “Rabbim daha iyi bilir kimin Hakikat rehberi olarak geldiğini ve kimin apaçık sapık inanç içinde olduğunu.”

AHZAB 33-50 Ey Nebi! Muhakkak ki biz sana mehrlerini verdiğin eşlerini, Allah`ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduklarını (cariyeleri) ve seninle beraber hicret eden; amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını; bir de eğer kendini O Nebi`ye hibe etmiş, O Nebi de onunla evlenmeyi dilemiş ise, iman etmiş bir kadını, diğer iman etmişler dışında sana özel olarak helal kıldık… Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz ettiğimizi mutlaka biliyoruz… Sana, bir vebal düşüncesi olmasın diye (bu hükümleri açıkladık)… Allah Gafur`dur, Rahim`dir.

TAHRiM 66-2 Allah size, ettiğiniz yeminleri (kefaretini ödeyerek) çözmeyi farz kılmıştır! Allah sizin Mevla`nızdır. O, Alim`dir, Hakim`dir.

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Ahsenül Hâlikin

Anlamı  Yaratanların en güzeli. EL HALİK… Mutlak TEK yaratan! Esmâ özellikleriyle birimleri “yok”ken “var” kılan! Halik‘in “halk”ettiği her bir şeyin bir “hulk”u, yani yaratılış amacına göre bir huyu, ahlâkı (doğasına

Oku »

Abduhû

Anlamı “Muhammed” isminden kasıt müsemmâdır!..”Muhammed” ismiyle kastedilen varlık!..Bu isimle kastedilen varlık, önce “kulu” dur, sonra “Rasùl”ü!.. Burada “Kul” luk, “Rasùl”lükten de üstündür ki, öne alınmıştır… Düşün ki, Rasùlluk!.. “Ben gelmiş geçmiş

Oku »

Baba

Anlamı “Babam böyle istememiş olsaydı, siz bana bunları yapamazdınız!.” Diyordu Hz. İsa Aleyhisselâm.. Tasavvufta, “Nefs-i Kül” varlığın “ana”sıdır; “Akl-ı Kül” ise “baba”sı!… Yâni, yaratılmış tüm birimlerin anası nefsi küldür, babası ise “Akl-ı

Oku »