Muhammed Mustafa 2

RASÛLU EKREM’İN DEFNİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi O gün artık geç olmuştu… Ertesi gün herkes mescitte toplandığı zaman; ki bu defa sadece cemaat temsilcileri değil, bütün halk…

HZ. EBU BEKİR`İN HALİFE SEÇİLİŞİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Hemen yanlarında daha birkaç kişi olmak üzere hep beraber oraya gittiler… Saide Sofası oldukça kalabalıktı… Ayağa kalkmış olan birisi, “hilâfet”in Ensar’da…

EFENDİMİZİN ÖLÜMÖTESİNE GEÇİŞİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Hicretin on birinci senesinin Rebiülevvel ayının 7’sine rastlayan pazartesi günü sabahı, Rasûlü Ekrem’de bir iyilik alâmeti göründü. Bu, sabah namazını kıldırmış…

HZ. EBU BEKİR`İN EFENDİMİZE İMAMETTE VEKÂLETİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Cenâb-ı Rasûl’ün hastalığı son günlerde iyice artmıştı… Namaz vaktinin geldiği anda, Rasûlü Ekrem, namaza çıkacak kuvvete sahip olmadığı için, Ebu…

VEDA HACCI

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Ertesi sene Hac mevsimi geldiği zaman, Rasûlü Ekrem hacca gidileceğini bildirdi. Herkes Rasûlü Ekrem ile birlikte hacca gitmek istiyordu. Böylece yüz binin üstünde bir…

MEDİNE GÜNLERİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Seferden gelindiği günlerden biri idi. Rasûlü Ekrem, ashabı ile oturmakta iken bir kadın yanlarına yaklaştı. Bu hatun, bir müddet önce…

MEKKE VE TAİF`İN FETHİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Kureyşlilerin, yapılmış bulunan antlaşma hükümlerine uymamaları ve antlaşmayı bozmaları müslümanların Mekke’yi fethetmesine yol açtı!.. Rasûlü Ekrem, yanında Hz. Ebu Bekir es…

HUDEYBİYE`DE

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Hicretin altıncı yılı Zilkade ayında, Rasûlü Ekrem umre -yani Kâbe’yi ziyaret- kasdı ile, yanında bin beş yüz sahabesi olduğu hâlde Mekke’ye doğru…

UHUD SAVAŞI

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Kureyşliler bir türlü hazmedemediler, Bedir’de almış oldukları büyük mağlubiyeti!.. Bu hezimetin öcünü almak üzere, Ebu Süfyan kumandasında son derece teçhizatlı üç…

BEDİR`DE YARALANAN MÜŞRİĞİN RASÛLULLÂH`A KASTI

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Umeyr bin Vehb, Bedir günü müslümanlara karşı müşriklerin safında savaşan birisiydi… Müslümanların ordusunu daha karşıdan görünce sayılarını tahmin ve tespit…

YAHUDİ ŞAİRİN KATLİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Ka’b bin Eşref, Medine yahudilerinin en azgınıydı… Müslümanlar ve Rasûlullâh AleyhisSelâm için akla hayale gelmedik iftiralarla şiirler düzenliyor ve hicv ediyordu… Bedir…

YAHUDİLERİN DÜZENLEDİĞİ SUİKAST

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Beni Nadır ve Beni Kureyza iki yahudi kavminin adı idi ki, bunların yurtları Medine’ye iki saatlik mesafede bulunuyordu… Rasûlullâh AleyhisSelâm Medine’ye hicret…

HZ. ÂLİ`NİN “EBU TURAB” LÂKABINI ALMASI

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Evliliği takip eden günlerden birisinde Efendimiz AleyhisSelâm, kızıyla Hazreti Âli’yi ziyarete gitmişti… O gece de aksi gibi Hazreti Fâtıma ile Hazreti Âli…

NİKÂH MERASİMİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Azîz okuyucularıma burada birkaç satırla çok önemli bir hususu anlattıktan sonra nikâh merasiminin nasıl yapıldığı nakletmeye çalışacağım… Bugün birçok Müslüman…

HZ. ALİ İLE HZ. FÂTIMA`NIN EVLENMESİ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Şimdi de biraz Efendimiz AleyhisSelâm’ın en küçük ve en sevgili kızı olan Hazreti Fâtıma (r.a.)’dan bahsetmek istiyorum… Hazreti Fâtıma’nın evlenişiyle birlikte aynı…

EFENDİMİZ`İN KIZI RUKAYYE`NİN VEFATI

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Bedir’den zafer kazanarak dönülmesi Efendimiz AleyhisSelâm’ı son derece sevindirmesine rağmen karşılaştığı bir hâdise de, O’nu son derece üzmüştü… Bu üzücü hâdise, kendisinin Hazreti…

HZ. ABBAS`IN SAKLI ALTINLARI

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Hazreti Abbas (r.a.) yakalandığı zaman, yukarıda da belirttiğimiz gibi müslümanlığını açıklamamıştı… Bu yüzden de, kurtulması için, kurtulmalık akçesi yani fidyei…

EBU LEHEB`İN ÖLÜMÜ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Efendimiz AleyhisSelâm’ın amcası Hazreti Abbas (r.a.) aslında Bedir savaşından evvel, hanımı Ümmü Fazl ve azâtlı kölesi Ebu Rafi ile birlikte müslüman…

ESİRLER HAKKINDAKİ KARAR

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Efendimiz AleyhisSelâm daha sonra esirlere ne şekilde bir muamelede bulunulması yolunda ashabına danıştı… Hazreti Ebu Bekir es Sıddîk (r.a.) fikrini şöyle…

EBU CEHİL`İN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

MUHAMMED MUSTAFA 2 Ahmed Hulûsi Firavun ve Nemrud’dan daha büyük bir belâ olarak İslâm’a büyük ihanette bulunan ve EfendimizAleyhisSelâm’a elinden geleni ardına bırakmayarak kötülük eden İslâm’ın…