Kendini Tanı

“TERKİP” NEDİR?

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi u terkip dediğimiz şey nedir? Ve nasıl oluşuyor?.. Bunu eğer teknik olarak izah etmek gerekirse, özetle şöyle anlatacağız… Bir cam ele…

“ALLAH`IN ADALETİ” NE DEMEKTİR?

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Peki ya biz bu velîlere rastlamıyorsak, rastlayan, tanıyan bize göre daha şanslı değil mi?.. Adalet, eşitlik nerede kaldı?.. Hayır böyle değil!…

“TASARRUF” NEDİR?

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi “Tasarruf” olayı ne?.. “Tasarruf” dediğimiz şey, görevli velîlerin yapılar üzerinde onları diledikleri tarza yönlendirme özelliğidir. “Tasarruf” kelimesi ile kastedilen şey, genelde anlamı iyi bilinmediği için “nüfuz” ile karıştırılarak…

KADİR SÜRECİ

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi “Tenezzelül melâiketi ver ruh”… “Melâike ve Ruh o gecede tenezzül eder”… “Min küllî emrin Selâm”!.. “Bütün emr’lerden Selâm getirir.” Her “Emr”, kişinin varlığını…

İLHAM MELEKÎ Mİ, CİNNÎ Mİ?

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Cinlerin de insanları etkilemesi aynı yoldandır!.. Yani, içinizde cinnî-şeytanî ilhamı bulursunuz!.. Ama elbette o ilhamın cinnî bir ilham olduğunu fark edemezsiniz!.. Dışarıdan, karşınızdan beş duyuya…

SİSTEM’İN RUHU

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Yukarıdaki açıklamalardan sonra kaldığımız yere geri dönersek… “Tenezzelül melâiketi ver ruh”; melekler, yani çeşitli varlıklar tenezzül eder. Ve de, Ruh!.. İfadesindeki özellik şu noktada önem…

BEYİN – RUH İLİŞKİSİ

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Burada bir noktayı açıklığa kavuşturalım… Beyin-ruh ilişkisinde, daha önceki açıklamalarımda; beynin 120. günden itibaren kişinin kendi dalgasal bedenini meydana getirdiğini; bu…

MELEKLERİN İŞLERİ

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi “Tenezzelül melâiketi ver ruh” “Melâike ve Ruh, tenezzül eder…” Bu tenezzül eden melâike ve ruh olayı üzerinde duralım biraz… “Tenezzül”den bahsederken, az önce…

“DİVAN” HAKKINDA

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Şimdi… İdare mekanizması dediğimiz “Ricali Gayb” yani görevli kişilere gelince… “Ricali Gayb”; Dünya’daki toplumların idaresiyle görevli gizli Allâh Velîleri… Bu evliyaullâhın belli rütbeleri, kendi aralarında…

“MELEKLERİN TENEZZÜLÜ” NE DEMEK?

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Meleklerin tenezzülü iki yönlüdür: Birincisi; varlığındaki, özündeki kuvvetlerin senin şuurunda ortaya çıkması, açılması anlamındadır. Hakk’ın, kişinin özünden gelen melekî yoldan zuhuru yani tenezzülüyle varlıkta tasarrufudur. İşte birçoklarının…

RAB – ALLÂH

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Şimdi burada önemli bir noktayı fark etmemiz gerekiyor: “Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim” Buyruluyor… Burada birinci önemli nokta; “Ruh…

“KADİR” GECESİ

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi “Kadir” gecesinde ne oldu?.. “Kadir” Gecesi nedir?.. Bir arkadaşımız bir sual sordu. “Üstadım, yeryüzündeki birtakım olaylar, birtakım üst planlar tarafından mı idare ediliyor?..…

HALİFE İNSAN; ERKEK – KADIN

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Çünkü; bak!.. “‘HÛ’ ki sizi arzda halifeler olarak meydana getiren…” (35.Fâtır: 39) Diyor Kurân’da… Burada çok önemli bir nokta, erkeklere ve kadınlara çok büyük müjde…

SADECE DEME… YAŞA!

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Bu vesile ile bir hususu daha vurgulamak istiyorum… Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de “KUL=De ki” ifadesi ile başlayan çeşitli “yöneliş” ve “kavranılması istenen gerçekler” formülleri var. Mesela “Kul hu vallahu…

KENDİNİ TANI

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Siz, namaz ile “mi’râc”a çıkarsınız; “Es Selâmü aleyke eyyühen nebiyyü” diyen “Zât”, size değil, “mertebe-i Nübüvvete” demiş olur bunu!.. Eğer kaldırırsanız kendinizi aradan, ortaya çıkar sizin bâtınınızı oluşturan “mertebe-i Nübüvvet”……

GÖRÜLEN, “VECHİ”DİR!

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Buna mukabil, Kur’ân-ı Kerîm’de bahsedilen: “…feeynemâ tüvellû fesemme VECHULLÂH” “Ne yana dönersen Vechullâh karşındadır (Allâh Esmâ’sının açığa çıkışıyla karşı karşıyasın)!..” (2.Bakara: 115) Âyeti gereği, Rabbinin…

MELEKLER HAKKINDA

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Bu kuantsal yapı; meleklerin hammaddesi, cevheri, varoluş cevheri… Fakat sanmayalım ki bu melekler sadece belli enerji odakları… Bunların büyük bir kısmının…

MİRÂC’IN AÇIKLAMASI

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Şimdi bunun üzerinde duralım… “Mi’râc” konusu bugüne kadar İslâm’da, gördüğü kadar düşünebilenler için anlaşılması en zor, en çetrefilli konulardan biri olarak kalmıştır!.. Çünkü…

Mİ`RÂC

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi Mi’râc nedir, şimdi de bunun üzerinde duralım… Bizim, “Mi’râc” diye bildiğimiz olayı, Kur’ân, İsra Sûresi’nin ilk âyetinde anlatıyor… “Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız…

DÜŞMANIMIZ VEHMİMİZ

KENDİNİ TANI Ahmed Hulûsi “Vehim” nedir?.. “Vehim”, kişide, var olmayan şeyi “var sanma”, var olan şeyi de “yok sanma” hâlidir. “Varsayım” da diyebileceğimiz vehim, zan esasına dayalı olarak çalışır. Gerçekte en başta “var” olmayan şey nedir?..…