İslâmın Temel Esasları

ZEKÂT

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde geçen; “ekıymus Salâte ve atuz zekât” = “namazı ikame ediniz; zekâtı veriniz” tanımlamasından soruldu bana; “Niçin bu…

“ZEMZEM”İN SIRRI

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Bu arada hemen ZEMZEM SUYU’ndaki sırra işaret edelim. Zemzem suyu Kâbe’nin altında bulunan, bir tür jeneratör gibi yayın yapan bu pozitif radyasyon…

HACCIN İKİNCİ YÖNÜ

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Evet, Hac olayında birinci önemli husus tüm geçmiş günahlarından arınma… Peki, bu kadar mı HACda olup bitenler?.. “HACCI MEBRUR’UN KARŞILIĞI ANCAK…

KÂBE VE ARAFAT`TAKİ SIRLAR

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Bizim müşahedemize, Cenâb-ı Hakk’ın bizde izhar etmiş olduğu ilme göre… İnsan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik gibi, Dünya’nın yüzeyi…

HAC’DAKİ İKİ BÜYÜK SIR

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi HAC olayının altında yatan sır gerçekten hafsalaların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önemli ve…

HAC

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi “Hac”cın iki hedefi vardır ki, bunlardan birisine ulaşmak zorunludur; 1. Yaşamının “Arafat”ta bulunduğun o anına kadar, ruhuna yüklenmiş tüm günahlarından arınarak, “sıfırlanmak”!.. 2. “Maarifi…

ORUC

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi “Ramazan” ayı diye bildiğimiz ayda “oruç”lu olmak, sağlığı yerinde olan her müslümana; yani “İslâm”ı fark etmiş, idrak etmiş, kabul etmiş her kişiye zorunlu!…

SECDE

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi “Secde hâli, kulun ALLÂH’a en yakın olduğu hâldir” buyuruluyor… “Secde” nedir ki “ALLÂH”a en yakın hâl oluyor? “Secdede kul ile Allâh arasında perde…

RÜKÛ

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Evet namazda böylece Fâtiha’yı okuduktan sonra biraz daha ilave âyet yahut sûre okuyup, sonra rükûyagidiyorsun Ondan sonra rükûya giderken de, “Allâhuekber” diyorsun. Belden yukarısı…

İSTENMESİ ZORUNLU “SIRAT”

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi “Sıratalleziyne en’amte aleyhim; Ğayril’mağdûbi aleyhim; ve laddaalliyn” “O yola ki senin in’amını hâvîdir, bağışladın onlara; gazaplandırdıklarının ve sapmışların yoluna değil!..”…

“HİDÂYET” NEDİR, NASIL OLUŞUR?

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Bundan sonra sıra geldi şu âyetten anladıklarımıza: “İhdinas Sıratal’müstakıym…” “Hakkımızda hayr olana erdir…” Esasen herkes hidâyet üzeredir. “İhda”nın mânâsı “hidâyet et” demektir……

“KULLUK” NEDİR?

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Şimdi sıra geldi… “İYYAKE NA’BUDU ve İYYAKE NESTA’İYN” âyetinin anlamına… Yani… “Mâlik-el Mülk” olman dolayısıyla başkası söz konusu olmaksızın; “SADECE SANA KULLUK EDER…

“DİN GÜNÜ” NE ZAMANDIR?

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi “MÂLİKİ” veya “MELİKİ YEVMİD DİYN”… “DİN GÜNÜ”nün “MÂLİK”i veya “MELİK”i… Bu âyette geçen kelime bazıları tarafından “MÂLİK” ve bazıları tarafından da “MELİK” olarak anlaşılmakta ve öylece değerlendirilmektedir… Yani bu…

NİÇİN CEHENNEM?

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Din olgusunda en anlaşılamamış konulardan bir tanesi bu “cehennem” olayıdır! İnsanlar niçin cehenneme atılacaktır? Bunu kim, nasıl yapacaktır? Cehennem niçin yaratılmış?.. Cehennemde…

CEHENNEM, RAHMETTİR!

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi “Er RAHMÂN-ir RAHIYM”in mânâlarından daha başkalarına gelince… Bu konuya daha önce, “besmele”nin izahında değinmiştik… Burada da değişik yönüyle işaret edelim… “Er…

FÂTİHA: “HAMD” ALLÂH’A AİTTİR!

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi İlk âyeti okuyoruz: “El Hamdu Lillâhi Rabbil’âlemiyn;” “MUTLAK değerlendirme “ALLÂH”a aittir!” Nereden çıktı bu yorum?.. Biz bugüne kadar hiç böylesini…

CUMA NAMAZI

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Hele, Cuma namazları!.. CUMA namazları, günümüzde, tam bir camiden insan kaçırma uygulamasıdır! Rasûlullâh devrinde, bizâtihi Rasûlullâh (aleyhisselâm) tarafından “İKİ” rekât olarak kılınan CUMA namazları, “hakikat” şuuru…

NAMAZ

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Bu kitabımızda, genel istek üzerine, sizlere “namaz”, “oruç”, “hac” ve “zekât” hakkındaki çeşitli yerlerde yaptığımız açıklamaları bir arada sunmayı uygun gördük… “Kelime-i Şehâdet”in açıklamasını geniş…

KELİME-İ ŞEHÂDET

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Evet, kendisine Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın önerilerinin sunulduğu kişi, “İslâm”ı tasdik etmesi için, şu anlattığımız sistemi kavradıktan sonra, diyebilmesi gerekir ki; “Yeryüzünde veya gökyüzünde…

İSLÂM’DA ZORLAMA YOKTUR!

İSLÂM’IN TEMEL ESASLARI Ahmed Hulûsi Burada şu gerçeğe işaret edelim… İslâm inancına göre, kişinin muhatabı Allâh’tır; Rasûlullâh’tır! Bunların dışında inancını kimseye ispatlama mecburiyeti yoktur!.. Kişi…