Hz. Muhammed Neyi Okudu

SONSÖZ

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Bu kitabımızda sizlere inceleme ve müşahedelerimizden anlayabildiğimiz kadarıyla bir şeyler nakletmeye çalıştık… Kur’ân-ı Kerîm’in ilk nâzil olan beş âyeti,…

SİSTEME DAİR BİR AÇIKLAMA

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “İSLÂM” kitabının “Materyalist Müslümanlık” bölümünde yazdığımız bir paragrafın bir hayli zor anlaşıldığı bize ulaştı… Bu konuyu detaylı bir şekilde “TEK’İN SEYRİ” isimli kitabımızda yazmamıza…

ÖLÜMÖTESİNE “İKÂN” NEDİR?

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “…Ve Bil ahireti hum yûkınûn;” “Ölüm ötesi yaşamın tüm aşamalarına İKÂN sahibidirler…” “Âhiret” denilen “ölüm ötesi yaşamın tüm aşamalarına” karşı kesin bilinç…

DİNLER Mİ, “DİN” Mİ?

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “Velleziyne yu’minune Bi ma ünzile ileyKE ve ma ünzile min kabliK(E)…” “Ve onlar sana inzâl olana, ve öncekilere inzâl…

“İNFAK”IN SEBEPLERİ

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “…Ve mimma rezaknahum yünfikun…” “RIZIK” son derece geniş kapsamlı bir kelime olup, yenen, içilen, her türlü kullanılan, yararlanılan şey olduğu…

ÇOK YÖNLÜ NAMAZ

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “…Ve yukiymûnas salâte…” “…Ve namazı kaîm kılarlar…” Burada birkaç mânâ anlıyoruz… Şayet dikkat edersek, “yusallûne” yerine “yukiymûnas salâte” denmiştir… “Namaz kılarlar” anlamına olarak “yusallûne” kelimesi kullanılabilecekken; toplu…

“GAYB” NEDİR?

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “İşte onlar gayblarındaki (algılayamadıkları) hakikate (Nefslerinin Allâh Esmâ’sının anlamlarının bir terkip – bileşimi şeklinde meydana geldiğine) iman ederler, salâtı ikame ederler (fiilen edâ yanı…

TAKVÂ

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “KORUNMAK İSTEYENLER” diye Türkçeleştirdiğimiz “MÜTTEKÎLER” tâbiri üzerinde duralım biraz da… “TAKVA”; karşılaşacağı bir tehlikeden korunma anlamınadır… Kişinin neticede azap ve sıkıntı, üzüntü…

KORUNMAK İÇİN “MÜTTEKÎLER”

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Şayet dikkat ettiyseniz, “İKRA” âyetlerinde “neyin”, “niçin” ve “nasıl” “OKU”nması üzerinde durulmuştu… “Besmele’li Fâtiha” Sûresi’nde ise “İnsanda, ALLÂH kavramının ne olduğunun bilinci uyandırılmaya çalışılıyor ve evrende geçerli sistem…

“HİDÂYET” NEDİR, NASIL OLUŞUR?

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Bundan sonra sıra geldi şu âyetten anladıklarımıza: “İhdinas Sıratal’müstakıym…” “Hakkımızda hayr olana erdir…” “İhda”nın mânâsı “hidâyet et” demektir… “Hidâyet” ise; “hayır olan gayeyi…

“KULLUK” NEDİR?

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Şimdi sıra geldi… “İYYAKE NA’BUDU ve İYYAKE NESTA’İYN” Âyetinin anlamına… Yani, “Mâlik’el Mülk” olman dolayısıyla başkası söz konusu olmaksızın; “SADECE SANA…

“DİN GÜNÜ” NE ZAMANDIR?

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “MÂLİKİ” veya “MELİKİ” YEVMİD DİYN… “DİN GÜNÜ”nün “MÂLİK”i veya “MELİK”i… Bu âyette geçen kelime bazıları tarafından “MÂLİK” ve bazıları tarafından da “MELİK” olarak anlaşılmakta ve öylece değerlendirilmektedir……

CEHENNEM RAHMETTİR!

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “Er RAHMÂN-ir RAHIYM”in mânâlarından daha başkalarına gelince… Bu konuya daha önce, “besmele”nin izahında değinmiştik… Burada da değişik yönüyle işaret edelim……

FÂTİHA: “HAMD”I ALLAH YAPAR

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi İlk âyeti okuyoruz: “El Hamdu lillâhi Rabbil’âlemiyn.” “MUTLAK değerlendirme ‘ALLÂH’a aittir!” “Nereden çıktı bu yorum?.. Biz bugüne kadar hiç…

BESMELE HAKKINDA

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi “FÂTİHA” Sûresi’nin mânâsı eğer derinliğine doğru anlaşılırsa, bize Kur’ân-ı Kerîm kilidini açacak anahtarı verir… “Kurân’ın sırrı Fâtiha’da; Fâtiha’nın sırrı Besmele’de; Besmele’nin sırrı…

SİSTEMİ “OKU”MAK

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Eğer siz, herhangi bir çevrede yaşıyorsanız; o çevrede en rahat, en iyi, en huzurlu şekilde yaşayabilmek; geleceğe dönük birtakım…

HZ. MUHAMMED`İ TANIYAMAYANLAR

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Olayın hakikatine karşı “perdeli” olan bazılarından yayılmak istenen asılsız ve hatta “edepsiz” bir görüşe göre: “Hz. Muhammed iyi-dürüst bir insandır!!! Eh biraz da akıllıdır!!! İşte…

BOYUTLAR HAKKINDA

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Geçmişte kullanılan klasik anlatıma göre, Dünya’nın yaşadığımız zemini üzerinden, Ay yörüngesine kadar olan sahada yedi kat yer vardır… Ve…

SİSTEM`İN “OKU”NMASINA…

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU Ahmed Hulûsi Sistem nasıl “OKU”nur..? Varlığını meydana getiren “Rabbanî kudret + bilinçle” yani basîretle, ferasetle, nüfuziyetle; beş duyunun algıladığı boyut değerlendirilerek… Ve… “LEVHİ MAHFUZ”u “OKU”yan “Meleğin vahyetmesi” ile!…