Gasiye Açıklaması

SIRRA ERENLERİN MISRALARI ARASINDA

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!.. “BEN”liğidir var olan, adını bilebilsen!..  Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın… Zât-ı Hakk’tır varlığın, “NEFS”ini…

NAKŞIBENDÎLİKTE “VAHDET” GÖRÜŞÜ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Hâce Bahaeddin Nakşıbend’in tasavvufun incelikleri hakkındaki bazı görüşleri şunlardır: −Nefy-i vücud ve “yokluk” azîm iştir!.. Bu sıfatlar, bu yolda “vuslat” devletinin ipucudur. Bizi fenâ ve…

NAMAZ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi −Yâ Gavs!.. Mi’râcı olmayanın namazları yoktur benim indîmde… Ve o namazdan mahrumdur!   Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bedenin namazı vardır… Şuurun namazı vardır……

Mİ’RÂC

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Gavs dedi: −Rabbimi gördüm ve “mi’râc”tan sordum… Buyurdu ki; −Mi’râc, benden gayrı her şeyden urûc’tur!.. “Mi’râc”ın kemâli de, nazarının gayrına kaymaması…

KALP NEYE YÖNELİRSE!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi − Yâ Gavs!.. Kalbi mücahedeye meyleden kula ne mutlu… Vay hâline o kulun ki kalbi şehevâta meyleder!   Öncelikle burada vurgulanan husus, yönelişin…

İLMİN ÖZÜ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Sordum: −İlmin ilmi nedir?.. Dedi ki: −Yâ Gavs-ı Â’zâm… İlmin ilmi, ilimden cehildir!   “İlmin ilmi” sorusuyla işaret edilen şey nedir acaba?…

NAZAR ETME

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi −Yâ Gavs!.. Bana nazar etmek istiyorsan bir mahalde, gayrımdan fariğ kalbi ihtiyâr et!   Burada bir mahale nazardan söz ediliyor… Madde…

ANA-BABASIZ-EVLÂTSIZ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi −Yâ Gavs!.. Kullarımın faziletlisi ve sevgilisi onlardır ki; evladı ve ana-babası olup da kalbi onlardan fariğdir!.. Eğer, ana-babası ölse hiç hüzün…

MÜCAHEDESİZ MÜŞAHEDE OLMAZ!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi −Yâ Gavs!.. Kim mücahededen mahrum ise, ona müşahedeye yol yoktur! Tâliplere, benim kendilerine lazım olduğum gibi, mücahede lazımdır!   Eğer bir…

FİİLİN KARŞILIĞI ALINACAKTIR!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi − Yâ Gavs!.. Kim mücahedeyi ihtiyâr ederse, ona müşahedem olur; istese de istemese de!   Bu cümlede sistemin çok önemli bir sırrı…

MÜCAHEDE ŞARTTIR!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Ve daha dedi ki; −Yâ Gavs! Mücahede, müşahede denizlerinden bir denizdir ve balıkları da vâkıflardır… Müşahede denizine girmeyi irade edene, mücahede…

HEDEF, ZÂT’TIR!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi −Yâ Gavs! Haremime girmek istersen, ne mülke, ne melekûta, ne ceberûta iltifat et… Şüphesiz ki mülk âlimin, melekût ârifin, ceberût da…

BENLİK, EN BÜYÜK GÜNAH!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi − Yâ Gavs! Tövbeyi istersen, önce nefsinden günahı çıkarmalısın… Sonra kalbinden hâtırasını çıkarmalısın!.. İşte o zaman bana vâsıl olursun!.. Aksi hâlde müstehzilerden…

AŞK, HİCAPTIR!

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi −Yâ Gavs-ı Â’zâm. Aşkın zâhirine ârif olursan, aşktan fenâ bulmalısın! Zira, aşk HİCAPTIR! Âşık ile mâşuk arasındaki hicap!   Zâhirde kullanılan…

AŞK

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Rabbim Teâlâ’yı gördüm ve sordum; − Yâ Rabbi… “Aşk”ın mânâsı nedir? −Yâ Gavs! Âşık ol bana! Âşık benim, aşk benim! Kalbini benden…

MÜLHİME İLMİ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Sonra dedi ki; − Yâ Gavs-ı Â’zâm. İlim sahibi için yol yoktur, tâ ki indîndeki ilmi inkâr etmedikçe… Eğer ilmini terk etmezse,…

MÜŞRİKLER EL SÜRMESİN

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi − Hangi ismet indînde daha faziletlidir? − Tövbekârların ismeti!..   İsmet; arınmışlık, sâfiyet, temizlik hâlidir. Nasıl bir ismet daha faziletlidir? Fiillerdeki kirliliklerden değil,…

MÂSUMUN TÖVBESİ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi − Hangi tövbe indînde faziletlidir? − Mâsumların tövbesi…   Bu hususu en iyi açıklığa kavuşturan, Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın hadîs-î şerîfidir; “Günde yetmiş defa veya yüz…

TÖVBE EDENİN GÜLÜŞÜ

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi − Hangi gülüş indînde faziletlidir? − Ağlamayarak tövbe edenlerin gülüşü…   “Ağlamayarak tövbe etmek”ten murat, içine “benlik” hâlinin karışmasından dolayı oluşan pişmanlıkla tövbe etmemektir! Nedâmet…

ŞİRK VE HAKİKİ FÂİL

GAVSİYE AÇIKLAMASI Ahmed Hulûsi Sonra sordum: − Hangi fiiller indînde faziletlidir? − Benden gayrının kalmayıp, içinde cennet ve cehennemin bulunmadığı, yapanın kaybolduğu!   “…(Oku) ATTIĞINDA SEN ATMADIN, ATAN…