Ebu Bekir Es Sıddîk

VASİYETNAMESİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Bunun üzerine Hz. Osman’ı çağırtarak, O’na vasiyetnamesini yazdırdı: “Rahmân ve Rahıym olan Allâh’ın adıyla başlarım; Bu, Dünya hayatını terk edip,…

HZ. EBU BEKİR`İN HASTALIĞI

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Ancak gene o günlerde, halkın bütün bu hislerini söndürüp, onları yeni bir üzüntüye boğan hâdise de Medine’ye ulaşıverdi… Yüce…

ŞAM SEFERİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Bu arada Irak’ta bulunan Hz. Halid’e de bir mektup yollayan Halife Hz. Sıddîk, Ona Şam üzerine hareket etmesini; kendisinin Medine’den…

IRAK SEFERİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Hicretin on ikinci senesinde, İran imparatorluğu’nun günden güne zayıflayıp çökmekte olduğuna dair haberler gelmeye başladı Medine’ye.. Bu durumu Halife Ebu…

GÜNLER NASIL GEÇIYORDU

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Hz. Ömer bir gün yakınlarından işitmişti ki, şehrin kenar mahallesinde yaşamakta olan ihtiyar ve gözleri görmez bir kadın varmış. Bunun üzerine…

KUR`ÂN-I KERÎM`İN CEM`İ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Son yapılan Yemame harbinde yetmiş hâfızın Kur’ân-ı Kerîm’i tamamen ezbere bilen kişinin şehîd olması, İslâm’ı yeni bir problem ile karşı…

İSLÂMİYET DÜŞMANLARI İLE MÜCADELE

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Bu mevzi ayaklanmalarından başka, Ebs ve Dübyan kabilelerinin akıncıları da bir gece gelip, Medine’nin yakınlarındaki bir mevkiye konaklayıverdiler. Niyetleri,…

ORDUYA HİTÂBI

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi İslâm’ın ilk Halifesi Ebu Bekir es Sıddîk’ın, ordudan ayrılmadan önce onlara yapmış olduğu, tarihe altın harflerle geçecek olan konuşması şu…

HİLÂFET GÜNLERİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Rasûlü Ekrem’in ebedî hayata intikâlini takip eden günlerden biriydi. Hz. Ebu Bekir es Sıddîk, Halife olmazdan evvel, kendi koyunları ile…

İLK HUTBE

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi O gün artık geç olmuştu… Ertesi gün herkes mescitte toplandığı zaman; ki bu defa sadece cemaat temsilcileri değil, bütün…

HZ. EBU BEKİR`İN HALİFE SEÇİLİŞİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Hemen yanlarında daha birkaç kişi olmak üzere hep beraber oraya gittiler… Saide Sofası oldukça kalabalıktı… Ayağa kalkmış olan birisi, “hilâfet”in…

EFENDİMİZİN ÖLÜMÖTESİNE GEÇİŞİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Hicretin on birinci senesinin Rebiülevvel ayının 7’sine rastlayan pazartesi günü sabahı, Rasûlü Ekrem’de bir iyilik alâmeti göründü. Bu, sabah namazını…

HZ. EBU BEKİR`İN EFENDİMİZE İMAMETTE VEKÂLETİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Cenâb-ı Rasûl’ün hastalığı son günlerde iyice artmıştı… Namaz vaktinin geldiği anda, Rasûlü Ekrem, namaza çıkacak kuvvete sahip olmadığı için,…

VEDA HACCI

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Ertesi sene Hac mevsimi geldiği zaman, Rasûlü Ekrem hacca gidileceğini bildirdi. Herkes Rasûlü Ekrem ile birlikte hacca gitmek istiyordu. Böylece yüz binin üstünde…

MEDİNE GÜNLERİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Seferden gelindiği günlerden biri idi. Rasûlü Ekrem, ashabı ile oturmakta iken bir kadın yanlarına yaklaştı. Bu hatun, bir müddet…

MEKKE VE TAİF`İN FETHİ

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Kureyşlilerin, yapılmış bulunan antlaşma hükümlerine uymamaları ve antlaşmayı bozmaları müslümanların Mekke’yi fethetmesine yol açtı!.. Rasûlü Ekrem, yanında Hz. Ebu Bekir…

HUDEYBİYE`DE

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Hicretin altıncı yılı Zilkade ayında, Rasûlü Ekrem umre -yani Kâbe’yi ziyaret- kasdı ile, yanında bin beş yüz sahabesi olduğu hâlde Mekke’ye…

UHUD SAVAŞI

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Kureyşliler bir türlü hazmedemediler, Bedir’de almış oldukları büyük mağlubiyeti!.. Bu hezimetin öcünü almak üzere, Ebu Süfyan kumandasında son derece teçhizatlı…

BEDİR SAVAŞI

EBU BEKİR ES SIDDÎK Ahmed Hulûsi Müslümanlar, Rasûlü Ekrem kumandasında üç yüz on kişilik bir kuvvet ile Bedir isimli mevkiye gelip yerleştiler. Burada, Rasûlü Ekrem için bir de çadır kuruldu. Çadırda Rasûlü…