Bilincin Arınışı

KIYÂMET ALÂMETLERİNİN BÂTINDA ZUHÛRU

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Evet, “Nefs”in hakikatının ne olduğunu bildikten sonra kişi, belli şartlanmalardan da kendini arındırabildiği takdirde, en büyük tehlikeyle yani tabiat tehlikesi ile…

“MÜLHİME” GİRDABI !.

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi “Mülhime nefs” bilincinde karşılaşılan bu vartalar son derece önemli olduğu için sık sık bu konu üzerinde duruyorum… Sayısız insan, Teklik temasının…

NEFSİN PERDELERİ

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Bilinç, üç şeyle örtülmüş vaziyettedir: 1.İzafî, vehmî benlik duygusu, 2.Tabiat, 3.Şartlanmalar. İzâfi, vehmi benlik duygusu Tabiat Şartlanmalar Şartlanmalar deyince, şartlanmaların oluşturduğu değer yargıları…

BİLİNCİN ARINIŞI

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi “Bilinç” nasıl arınır ve “Nefs” orijinalindeki sâfiyetine nasıl kavuşur?… “Nefs”, yani “ben“in “bilinci”, ta küçüklükten başlanarak, çeşitli şartlanmalarla ve bu şartlanmaların…

“EDEP” ÜZERİNE

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Eskiler, “Edeb” üzerinde çok durmuşlardır… “Edepsiz kemâl olmaz“!.. yani, edep olmadan kemâl olmaz, demişlerdir… Orada kemâlden murat, “Mutmainne” bilincidir. “Edep”, gerçekte,…

VELÂYET KEMÂLÂTI

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Velâyet istidadına sahip, o yolda bir takım çalışmalar yapan kişi, aldığı güçlü ilim, idrâk ettiği hakikatla, ruhânîler arasında mânevî olarak bulunabilir,…

NÜBÜVVET TÜRLERİ

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi “Nübüvvet”, “Allâh” ilminin açığa çıkarak “Sünnetullâh” esasları hakkında insanları bilgilendirme ve korunmalarını teklif etme işlevidir. Nübüvvet’in iki yönü vardır: A. Nübüvveti Zâhir B. Nübüvveti Bâtın…

VELÂYET TÜRLERİ VE MERTEBELERİ

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi “Velâyet”; “Nefs”in hakikatini hissettikten sonra, takdir edilen ölçüde ve dilenilen şekilde gereğini yaşama hâlidir! Allâh isimleri arasında “VELİYY” isminin anlamının, kişinin Esmâ (isimler) formülünde ağırlık kazanmasının…

“NEFS”İN MERTEBELERİ

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Nefs`in bilincinin kendini tanıması yedi mertebede olur. Nefs, 1. mertebede, dilediklerini gerçekleştirmeğe çalıştığı beden kabul etme durumundadır. Bu düzeyde, kendini beden…

NEFS NEDIR ?

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Bu güne kadar çeşitli konuları anlatırken, günümüz anlayışı içinde Din`deki pek çok konunun, düşünebilen beyinlere göre artık iman edilecek bir şey…

ADEM`İN DÜNYASI

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Adem, gök yüzünde her hangi bir yerde, her hangi bir yıldızda mı meydana getirildi?… Yoksa, dünya üzerinde mi?. “İnsan“ın daha önceden…

“İNSANSI”LAR VE “İNSAN”LAR

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Burada Cenâb-ı Hak`kın bize açtığı çok önemli bir gerçeği açıklamak istiyorum.. Bu elbette bizim değerlendirmemizdir ki, kimse bunu kabul ile zorunlu…

HALİFETULLAH

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Allah, “insan“ı, yeryüzünde “halife” olarak yaratmıştır.. Bu Kur`ân-ı Kerîm`de açıklanan kesin gerçektir!.. Acaba biz insan olduğumuza göre “Halife” oluşumuzun bilincinde miyiz?…

SUNU

BİLİNCİN ARINIŞI Ahmed Hulûsi Değerli Dostum, Bu kitapta değişik bir bakış açısıyla sunmaya çalıştığım Tasavvuf`un bazı temel bilgileri 1989 yılında Antalya`da yaptığımız sohbetlerden oluşmaktadır.. Tasavvuf`un…